ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลนาอาน โดยสำนักปลัดเทศบาลร่วมกับอาสาสมัครดับไฟป่าตำบลนาอาน

เทศบาลตำบลนาอาน โดยสำนักปลัดเทศบาลร่วมกับอาสาสมัครดับไฟป่าตำบลนาอาน
 
        เทศบาลตำบลนาอาน โดยสำนักปลัดเทศบาล ร่วมกับอาสาสมัครดับไฟป่าตำบลนาอาน

  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนาอาน ได้ดำเนินโครงการ
ฝึกอบรมอาสาร่วมใจต้านไฟป่าและหมอกควันตำบลนาอาน ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น เนื่องด้วยเทศบาลตำบลนาอานมีลักษณะภูมิประเทศ ๔๐% เป็นป่าเขา ในช่วงฤดูร้อนมักเกิดเหตุไฟป่า ดังนั้น จึงมีการจัดโครงการหรือจัดกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานขึ้น
  • เป้าหมาย
  • ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาอาน จำนวน ๔๐ คน
  • จัดทำแนวกันไฟบริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า
  • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  • ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนาอานมีทักษะในการดับไฟป่า
  • ประชาชนสามารถป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรายงานสถานการณ์ได้
  • ประชาชนสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ได้
 
 
 

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook