การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร


คู่มือสำหรับประชาชน : การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย

 

 1. ชื่อกระบวนงาน:การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย
 3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว     
 4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง       
 5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5       พ.. 2551

 1. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม    
 2. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น 
 3. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -      

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ    0  นาที

 1. ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0   

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

 1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลนาอาน
 2. ช่องทางการให้บริการ        

1)

สถานที่ให้บริการสำนักบริหารงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาอาน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .

หมายเหตุ ( ณที่ทำการอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเบอร์โทรศัพท์  :  042  813107)

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ยื่นคำร้องได้แก่ผู้ที่ประสงค์จะแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎรหรือบิดามารดา (กรณีผู้ร้องยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
2. การแก้ไขรายการซึ่งไม่ใช่รายการสัญชาติได้แก่
(1) นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเป็นกรณีมีหลักฐานเอกสารราชการมาแสดง
(2) นายอำเภอเป็นกรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง

3. เงื่อนไข

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอำพรางหรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลางให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลางเพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
 

 1. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคำขอและตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบพิจารณาในเบื้องต้น

 

5 นาที

สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น

-

2)

การพิจารณา

 

นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน (ถ้ามี) สอบสวนเจ้าบ้านพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือรวบรวมพร้อมความเห็นเสนอให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายอำเภอ (แล้วแต่กรณี) พิจารณา

 

10 วัน

สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น

-

3)

การพิจารณา

 

นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นหรือนายอำเภอ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลการพิจารณา

 

5 วัน

สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น

-

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วัน

 

 1. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

 1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผู้ร้อง)

2)

หลักฐานที่ขอแก้ไขเช่นทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านสูติบัตรมรณบัตร

สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น

1

0

ฉบับ

-

 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

หลักฐานที่ทางราชการออกให้

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

 

 1. ค่าธรรมเนียม

1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ -

 

 1. ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนสำนักบริหารงานทะเบียนท้องถิ่น
หมายเหตุ( ณที่ทำการอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเบอร์โทรศัพท์  :  042  813107)

2)

ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  :  www.naan.go.th
หมายเหตุ-

 

3)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

 

 1. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 

 1. หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

28/08/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงานก.พ.ร. (OPDC)

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย

-

 

 

 

 

10/06/2019

392

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook