การแจ้งถมดิน


คู่มือสำหรับประชาชน  : การแจ้งถมดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :  เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย

 

 1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งถมดิน
 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย
 3. ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
 4. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  รับแจ้ง  
 5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง  :

1)

..การขุดดินและถมดินพ.. 2543

 1. ระดับผลกระทบ  : บริการทั่วไป       
 2. พื้นที่ให้บริการ  : ท้องถิ่น     
 3. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543         

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ    7  วัน

 1. ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0   

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

 1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งถมดินเทศบาลตำบลนาอาน        
 2. ช่องทางการให้บริการ        

1)

สถานที่ให้บริการกองช่างเทศบาลตำบลนาอาน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา    08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (สำนักงานเทศบาลตำบลนาอาน  999 หมู่  ตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย  42000 โทรศัพท์  : 042 833514)

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
         1.1 การดำเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดำเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่
              1) เทศบาล
              2) กรุงเทพมหานคร
              3) เมืองพัทยา

              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
         1.2 การดำเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
 

 1. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดินตามที่กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบข้อมูล

 

1 วัน

-

(สำนักงานเทศบาลตำบลนาอาน  999 หมู่  6  ตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย  42000 โทรศัพท์  : 042 833514)

2)

การพิจารณา

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกต้อง)

 

5 วัน

-

(สำนักงานเทศบาลตำบลนาอาน  999 หมู่  6  ตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย  42000 โทรศัพท์  : 042 833514)

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง

 

1 วัน

-

(สำนักงานเทศบาลตำบลนาอาน  999 หมู่  6  ตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย  42000 โทรศัพท์  : 042 833514)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 วัน

 

 1. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 

 1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

-

0

1

ฉบับ

-

2)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

-

0

1

ชุด

-

 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะดำเนินการถมดิน

-

1

0

ชุด

-

2)

แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง

-

1

0

ชุด

-

3)

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน

-

1

0

ชุด

-

4)

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า

-

0

1

ชุด

(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน)

5)

หนังสือมอบอำนาจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการถมดิน

-

1

0

ชุด

-

6)

หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น

-

1

0

ชุด

-

7)

รายการคำนวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรกรณีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

-

8)

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)

-

1

0

ชุด

-

9)

ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน

-

1

0

ชุด

-

 

 1. ค่าธรรมเนียม

1)

ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม 500 บาท

หมายเหตุ -

 

 1. ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนกองช่างเทศบาลตำบลนาอาน
หมายเหตุ(สำนักงานเทศบาลตำบลนาอาน  999 หมู่  ตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย  42000 โทรศัพท์  : 042 833514)

2)

ช่องทางการร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)

3)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

วันที่พิมพ์

28/08/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงานก.พ.ร. (OPDC)

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

เผยแพร่โดย

-

 1. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 1. หมายเหตุ-

 

 

 

 

09/04/2019

582

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook