การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน


คู่มือสำหรับประชาชน  : การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย

 1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน
 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย
 3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว     
 4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง      
 5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5        พ.. 2551

 1. ระดับผลกระทบ  : บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
 2. พื้นที่ให้บริการ  : ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น
 3. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา   -    

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ    0  นาที

 1. ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0      

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0   

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0   

 1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเทศบาลตำบลนาอาน       
 2. ช่องทางการให้บริการ        

1)

สถานที่ให้บริการสำนักบริหารงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาอาน
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา   08:30 - 16:30 .

หมายเหตุ ( ณที่ทำการอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเบอร์โทรศัพท์  :  042  813107)

 

 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ร้องได้แก่ผู้มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านซึ่งรายการในช่องสถานะภาพมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้านแต่มีความประสงค์จะทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

2. เงื่อนไข
(1)กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอำพรางหรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน
(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลางให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลางเพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป
 

 1. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลาให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

 

เจ้าหน้าที่รับเรื่องคำขอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นประกอบการพิจารณาในเบื้องต้น

 

10 นาที

สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น

-

2)

การพิจารณา

 

นายทะเบียนพิจารณารับแจ้ง/ไม่รับแจ้งและแจ้งผลการพิจารณา

 

10 นาที

สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 20 นาที

 1. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

1

0

ฉบับ

(ของผู้ร้อง)

 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1)

สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านท.ร. 14

สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น

1

0

ฉบับ

(ที่ผู้ร้องประสงค์จะขอลงรายการเป็นเจ้าบ้าน)

 1. ค่าธรรมเนียม

1)

ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

หมายเหตุ   -

 1. ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียนสำนักบริหารงานทะเบียนท้องถิ่น
หมายเหตุ( ณที่ทำการอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเบอร์โทรศัพท์  :  042  813107)

2)

ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  :  www.naan.go.th
หมายเหตุ-

3)

ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

 1. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

 1. หมายเหตุ

-

 

วันที่พิมพ์

28/08/2558

สถานะ

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงานก.พ.ร. (OPDC)

จัดทำโดย

เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถ.มท.

อนุมัติโดย

-

 

09/04/2019

379

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook