แผนการดำเนินการ 2559


 
แผนการดำเนินการ 2559
  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม
  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
  เทศบาลตำบลนาอาน
   
  ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนินการ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ           
  โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ          
              แนวทางการพัฒนาที่ 1  สำรวจข้อมูลและจัดทำทะเบียนเส้นทาง 2 1.25 280,000 0.48 กองช่าง
  และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีมาตรฐาน            
           แนวทางการพัฒนาที่ 2  มีการจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ 25 15.63 3,704,500 6.36 กองช่าง
  โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการอาทิ ถนน          
  แหล่งน้ำ ไฟฟ้า ระบบประปา โทรศัพท์ รางน้ำฯ ประเภทการจัดหา          
   หรือปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          
             
  รวม 27 16.88 3,984,500 6.84  
 
  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
  เทศบาลตำบลนาอาน
  ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนิการ
 
  ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนา คน สังคม เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความ          
  เข้มแข็งของชุมชนชุมชน          
          แนวทางการพัฒนาที่ 2  สนับสุนนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนา 3 1.88 70,000 0.12 สำนักปลัด
  ประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          
           แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน 2 1.25 90,000 0.15 สำนักปลัด
   ในสังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคมโดยใช้กระบวนการประชาคม          
          แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตของ 5 3.13 170,000 0.29 สำนักปลัด
  ประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง          
          แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความ 2 1.25 20,000 0.03 สำนักปลัด
  เข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการแผนชุมชน          
          แนวทางการพัฒนาที่ 7  สนันสนุนนการแก้ไขปัญหาเด็ก สตรี เยาวชน  6 3.75 404,000 0.69 สำนักปลัด
  ผู้สุงอายุ และผู้ด้อยโอกาส          
          แนวทางการพัฒนาที่ 8  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันกรณีการ 2 1.25 200,000 0.34 กองสาธารณสุขฯ
  ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ ฯลฯ          
          แนวทางการพัฒนาที่ 9  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 4 2.50 625,000 1.07 กองสาธารณสุขฯ
  ขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน          
          แนวทางการพัฒนาที่ 13 ส่งเสริมความรักสามัคคีของคนในชาติ ศาสนา  1 0.63 30,000 0.05 สำนักปลัด
  และพระมหากษัตริย์          
  รวม 25 15.63 1,609,000 2.76  
 
  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
  เทศบาลตำบลนาอาน
  ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนิการ
 
  ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดีและการให้          
  และภาคีต่างๆ แก่ประชาชน          
           แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 3 1.88 46,000 0.08 สำนักปลัด
  ประชาชนในกระบวบการพัฒนาท้องถิ่น          
          แนวทางการพัฒนาที่ 2 รณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชน 1 0.63 30,000 0.05 สำนักปลัด
  เกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ          
          แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนุบสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพ 7 4.38 1,110,000 1.91 สำนักปลัด
  ผู้บริหารสมาชิก ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ          
  การให้บริการแก่ประชาชน          
          แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมและจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรของ 19 11.88 29,534,380 50.72 กองคลัง
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตาม          
  ระเบียบกำหนดให้ ฯลฯ          
          แนวทางการพัฒนาที่ 5 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอ 20 12.50 6,392,000 10.98 ทต.นาอาน
  สำหรับการปฏิบัติ          
          แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี รวมถึงการจัด 1 0.63 5,000 0.01 กองคลัง
  ทำแผนรวมถึงการจัดทำแผนที่ภาษีเพื่อการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม          
          แนวทางการพัฒนาที่ 7  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาใน 2 1.25 120,000 0.21 สำนักปลัด
  ทุกๆด้านของเทศบาลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชน          
          แนวทางการพัฒนาที่ 8 พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและสิ่งอำนวยความ 7 4.38 4,435,800 7.62 สำนักปลัด/
  สะดวกในการบริการประชาชนหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี         กองคลัง
  รวม 60 37.50 41,673,180 71.57  
 
  บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
  แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
  เทศบาลตำบลนาอาน
  ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนิการ
 
  ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการ ท่องเที่ยวและ การกีฬา          
          แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว  1 0.63 30,000 0.05 สำนักปลัด
          แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ 5 3.13 170,000 0.29 กองการศึกษา
          แนวทางการพัฒนาที่ 10 สนับสนุนกีฬาระหว่าง อปท.ในเขตจังหวัดเลย (ท้องถิ่นสัมพันธ์) 1 0.63 600,000 1.03 กองการศึกษา
  รวม  7 4.38 800,000 1.37  
          73,357,586.00  
             
  ยุทธศาสตร์/แนวทาง จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
จำนวนงบประมาณ
 
คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
หน่วยดำเนิการ
 
  ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น           
  และภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่น           
  แนวทางการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา การจัดการศึกษา และการให้บริการ 20 12.50 2,953,472 5.07 กองการศึกษา
  ศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน          
  แนวทางการพัฒนาที่ 2 สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ 1 0.63 100,000 0.17 กองการศึกษา
  โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้          
   แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 3 1.88 500,000 0.86 กองการศึกษา
  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาของท้องถิ่น          
  แนวทางการพัฒนาที่ 10 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น และงานรัฐพิธี 2 1.25 90,000 0.15 กองการศึกษา
  เนื่องในวันสำคัญต่างๆ          
  แนวทางการพัฒนาที่ 12 ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมการก้าวเข้าสู่ 1 0.63 10,000 0.02 สำนักปลัด
  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน          
  รวม 27 16.88 3,653,472 6.27  
          73,357,586.00  
             

 

26/10/2016

787

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook