การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือส


การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือส
คู่มือสำหรับประชาชนการเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
 

 1. ชื่อกระบวนงาน:การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)
 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลย
 3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน        
 4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง     
 5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.. 2535 รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ .. 2551
 
 1. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
 2. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค, ท้องถิ่น         
 3. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา -   
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0วัน
 1. ข้อมูลสถิติ
     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     
     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 
     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 
 1. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การเพิ่มชื่อกรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศโดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)       
 2. ช่องทางการให้บริการ      
1) สถานที่ให้บริการสำนักบริหารงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาอาน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนดตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 .
หมายเหตุ (ณที่ทำการอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเบอร์โทรศัพท์  :  042  813107)
 
 1. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ยื่นคำร้องได้แก่เจ้าบ้านหรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

2. พยานบุคคลได้แก่บุคคลที่สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อได้อย่างน้อย 2 คน

3. เงื่อนไข

(1) กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าการแจ้งเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายระเบียบหรือโดยอำพรางหรือโดยมีรายการข้อความผิดจากความเป็นจริงให้นายทะเบียนดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงสอบสวนพยานบุคคลพยานแวดล้อมและพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

(2) กรณีที่มีความซับซ้อนหรือข้อสงสัยในแนวทางการปฏิบัติข้อกฎหมายหรือการตรวจสอบเอกสารสำคัญต้องดำเนินการหารือมายังสำนักทะเบียนกลางให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน (ทั้งนี้การหารือต้องส่งให้สำนักทะเบียนกลางภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับเรื่อง) โดยส่งผ่านสำนักทะเบียนจังหวัดเพื่อส่งให้สำนักทะเบียนกลางเพื่อตอบข้อหารือดังกล่าวต่อไป


 
 1. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ หมายเหตุ
1) การตรวจสอบเอกสาร
 
เจ้าหน้าที่รับเรื่องคำขอและตรวจสอบหลักฐานการยื่นประกอบพิจารณาในเบื้องต้น
 
10 นาที สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น -
2) การพิจารณาโดยหน่วยงานอื่น
 
กรณีที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมีเอกสารราชการที่ระบุว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยให้ทำเรื่องตรวจสอบไปยังหน่วยงานราชการที่ออกเอกสารดังกล่าว
 
60 วัน - -
3) การพิจารณา
 
เมื่อได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่ออกเอกสารราชการระบุว่าผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้วให้สอบสวนเจ้าบ้านพร้อมคำยินยอมให้เพิ่มชื่อผู้แจ้งและบุคคลที่น่าเชื่อถือโดยรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณา
 
20 วัน สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น -
4) การพิจารณา
 
นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตและแจ้งผลการพิจารณา
 
10 วัน สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น -
ระยะเวลาดำเนินการรวม 90 วัน
 
 1. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
 
 1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) สำเนาทะเบียนบ้าน สำนักทะเบียนอำเภอ/สำนักทะเบียนท้องถิ่น 1 0 ฉบับ (ที่ผู้ร้องขอเพิ่มชื่อ)
 
 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
จำนวนเอกสาร
สำเนา
หน่วยนับเอกสาร หมายเหตุ
1) บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ (ถ้ามีเช่นบัตรประจำตัวประชาชนขาวดำฯลฯ)
2) หลักฐานที่มีรายการบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ - 1 0 ฉบับ (เช่นหนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัวหลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานทหารถ้ามี)
 
 1. ค่าธรรมเนียม
1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

 
 
 1. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนสำนักบริหารงานทะเบียนท้องถิ่น
หมายเหตุณที่ทำการอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยเบอร์โทรศัพท์  :  042  813107)
2) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  :  www.naan.go.th
หมายเหตุ-
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุเลขที่ .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ .พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
 
 1. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
 
 1. หมายเหตุ
-
 
วันที่พิมพ์ 28/08/2558
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสำนักงานก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย เทศบาลตำบลนาอานอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยสถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพร่โดย -
 

 

26/10/2016

730

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook