แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา


บทที่ ๑
บทนำ

                          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และตามหนังสือจังหวัดเลย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๓๗.๓/ว ๑๖๓๒  ลงวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน  โดยมีแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือ  ซึ่งเทศบาลตำบลนาอานได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตจังหวัดแล้ว    จึงได้จัดทำและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ ขึ้น  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลนาอาน  โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาจะแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
 
          การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาอาน  จึงเป็นกระบวนการกำหนดทิศทางในอนาคต  โดยกำหนดเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้านอย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้  จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุด
 
          ดังนั้น  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุกด้านอย่างเป็นระบบ  ทั้งนี้  เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลนาอาน  สามารถนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลนาอาน  และแก้ไขปัญหาตลอดจนสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

*******************************************
 

ส่วนที่  ๒

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลนาอาน 
          .สภาพทั่วไป   
                   ๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขตและเขตการปกครอง
เทศบาลตำบลนาอาน  มีพื้นที่ทังหมดประมาณ  ๕๘.๘  ตารางกิโลเมตร  หรือ ๓๖,๗๕๐  ไร่
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนาอานประมาณ  ๔๐%  เป็นภูเขา และมีพื้นที่ราบประมาณ ๖๐% ของพื้นที่  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราษฎรอาศัยอยู่และทำกินเป็นบางส่วน
จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาอานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๓๐  
มีนาคม  ๒๕๓๙ ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๑
ที่ตั้งเลขที่  ๒๖๖  ถนน  นาอาน- ฟากนา  หมู่ที่  ๖  ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเลย และห่างจากศาลากลางจังหวัดเลย  ประมาณ ๑  กิโลเมตรเศษ
สภาพภูมิอากาศ ตำบลนาอาน จะมีสภาพภูมิอากาศแบบฝนตกชุกสลับแห้งแล้งในเขตร้อน
ซึ่งมีลักษณะของแต่ละฤดูเด่นชัด ดังนี้
                     ฤดูร้อน     อากาศจะร้อนจัด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม  - เดือนพฤษภาคม
                     ฤดูฝน      ฝนตกชุกปานกลาง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน
                     ฤดูหนาว   อากาศจะหนาวจัด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
ตำบลนาอานจะร้อนที่สุดในเดือน เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  ๒๙.๓๔ องศาเซลเซียส และต่ำที่สุดใน
เดือนธันวาคม โดยเฉลี่ย ๒๒.๑  องศาเซลเซียส
อาณาเขต
เทศบาลตำบลนาอาน  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองเลย  ห่างจากอำเภอเมืองเลย 
ประมาณ  ๓  กิโลเมตร
ด้านทิศเหนือ
พื้นที่อาณาเขตเทศบาลตำบลนาอาน  จรดเทศบาลเมืองเลย อบต.เมือง ตำบลกุดป่อง
ตำบลชัยพฤกษ์
ด้านทิศตะวันออก
พื้นที่อาณาเขตเทศบาลตำบลนาอาน  ติดกับ  ตำบลนาดินดำ
ด้านทิศใต้
พื้นที่อาณาเขตเทศบาลตำบลนาอาน   ติดกับ   ตำบลนาโป่ง
ด้านทิศตะวันตก
พื้นที่อาณาเขตเทศบาลตำบลนาอาน  ติดกับ  ตำบลเสี้ยว
 
เขตการปกครอง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๒ หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาอาน
ได้แก่
         
๑.๒  เขตการปกครอง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๒ หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาอาน  ได้แก่   
หมู่ที่ บ้านติดต่อ นายวีระ
นายเด็ดทอง
นางบังอร
นายสมุด
นางชนิดา
สมพงษ์
เตชัย
มีโสภา
โสจันดา
มีโสภา
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธานประชาคม
ประธาน อสม.
หมู่ที่ บ้านขอนแดง นายสมพร
นายณรงค์
นางพิสมัย
นายประสิทธิ์
นางทองหลาบ
เสริฐศรี
ชัยวงศ์
ประภาเวสังข์
ขรรศร
ศิริวัฒน์
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธานประชาคม
ประธาน อสม.
หมู่ที่ บ้านแหล่งควาย นายอนันต์
นายอุทัย
นายรอย
นายนิพนธ์
นายอุเทือง
สิมลา
ศรีชมศร
กัณหาวรรณ
ขันแก้ว
คงคุ้ม
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธานประชาคม
ประธาน อสม.
หมู่ที่ บ้านฟากนา นายบุญชู
นางพิมล
นายไชยะ
นายบุญปัน
นายบัววร
ทุมมาวัย
อุทธบูรณ์
สมัยคำ
ทิพย์สุวรรณ
สิงห์มณี
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธานประชาคม
ประธาน อสม.
หมู่ที่ บ้านไร่ทาม นายอนุน
นายชูชีพ
นายตรี
นายสมัคร
นางสังเวียน
สิงห์สุวรรณ 
สุวรรณวิลัย
จันทร์สว่าง
จันทร์สว่าง
โสมาศรี             
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธานประชาคม
ประธาน อสม.
หมู่ที่ บ้านนาอาน นายปลัด
นางเกี้ยง
นายสมชัย
นายภู
นางพิมล
โสมาศรี
หอมภักดี
แสนพันธ์
คำมิยะ
โสมาศรี
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธานประชาคม
ประธาน อสม.
หมู่ที่ บ้านนาซำ           นายอาวุธ
นายสุรินทอง
นายคำเคน
นายสัมฤทธิ์
นายสมบุญ
พรหมมนตรี
ตะฮึง
พันธิรัตน์
วัลละพุฒิ
ลาสา
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธานประชาคม
ประธาน อสม.
หมู่ที่ บ้านภูกระแต       นางไกรศร
นายโรจน์ปิติ
นายทองอินทร์
นายจีระวัฒน์
นายกรวิทย์
นางพาวินี
นางอนงนิตย์
จันทร์สมุทร
จันทะวัน
ผ่องใส
เรืองวะสุนันท์
สอนสุภาพ
สอนสุภาพ
สุนทรศารทูล
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
กำนันตำบลนาอาน
สารวัตรกำนันตำบลนาอาน
สารวัตรกำนันตำบลนาอาน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธานประชาคม
ประธาน อสม.
หมู่ที่ บ้านติดต่อ นายประสาท
นางแต๋ว
นายทองม้วน
นางเพ็ญประภา
นางระวี
ศรีสังข์
นาทันเลิศ
พรมมาวัย
เสริฐศรี
ก้อนพิลา
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธานประชาคม
ประธาน อสม.
หมู่ที่ ๑๐ บ้านขอนแดง นางจิราภรณ์
นายเขียน
นายสังวาลย์
นายศุภชัย
นางไพรวรรณ
ผดุงพจน์
โสมาศรี
จันดา
ทิพนนท์
มอนลี
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธานประชาคม
ประธาน อสม.
หมู่ที่ ๑๑ บ้านฟากนา        นางอังคนาง
นายหวิน
นายสมบูรณ์
นายสวัสดิ์
นายหลั่งสัน
อินทนิล
วิรัตติยา
มาตรวิเศษ
วัดศรีทานัง
พันสว่าง
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธานประชาคม
ประธาน อสม.
 
หมู่ที่ ๑๒ บ้านเกษตรสมบูรณ์ นายชาญณรงค์
นายบัณฑิต
นายทองใส
นายอารีย์
นายทองเหรียญ
เขียนศรีอ่อน
วงษ์ป้อง
ธรรมมีชัย
ทุมสวัสดิ์
อินทสิทธิ์
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ประธานประชาคม
ประธาน อสม.
 
 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๒  หมู่บ้าน ๒ เขต ดังนี้
         
  เขตที่  ๑  ได้แก่
หมู่ที่ บ้านติดต่อ นายทองวาท             สุปัฐ เป็น สมาชิกสภาเทศบาล
      นายสุพล
นายบรรหาญ
วงษ์เสนา
จันอุดทะ
เป็น
เป็น
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
หมู่ที่ บ้านแหล่งควาย นายธวัชชัย สร้อยสมพงษ์ เป็น สมาชิกสภาเทศบาล
หมู่ที่ บ้านไร่ทาม นายมานะ แสนหาญ เป็น สมาชิกสภาเทศบาล
หมู่ที่ บ้านติดต่อ - - - -
หมู่ที่ ๑๐ บ้านขอนแดง นายบุญเสาร์ ศิริปัญญา เป็น สมาชิกสภาเทศบาล
หมู่ที่ ๑๒ บ้านเกษตรสมบูรณ์ - - - -
                         
 เขตที่  ๒   ได้แก่
หมู่ที่ บ้านขอนแดง นายสนธยา รอญยุทธ เป็น สมาชิกสภาเทศบาล
      นางกองคำ จันทร์ปิตุ เป็น สมาชิกสภาเทศบาล
หมู่ที่ บ้านฟากนา นายวรนันท์ ราคาแพง เป็น สมาชิกสภาเทศบาล
       
หมู่ที่ บ้านนาอาน - - - -
หมู่ที่ บ้านนาซำ - - - -
หมู่ที่ บ้านภูกระแต  - - - -
หมู่ที่ ๑๑ บ้านฟากนา นายประภาส
นายหลั่งสัน
ศรีประเสริฐ
พันสว่าง
เป็น
เป็น
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
      นางอารยา โสกัณฑัต เป็น สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
รายชื่อคณะผู้บริหาร
  1. นายไพศาล  วรพันธ์            ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
  2. นายอุเทือง  คงคุ้ม              ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
  3. นายเดช  จันทนา              ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
  4. นายถวัลย์  จันทะศร           ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
  5. นายธนาวุฒิ  อาจแก้วศิริกุล   ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาอาน
 
๑.๓  ประชากร
เทศบาลตำบลนาอาน   มีจำนวนประชากร   ๑๑,๙๕๖  คน    แยกเป็น  ชาย   ๕,๙๓๒  คน  
หญิง   ๖,๐๒๔  คน   ความหนาแน่นโดยเฉลี่ย   ๒๐๓  คน ต่อตารางกิโลเมตร
จำนวนครัวเรือน  ๔,๖๔๖   ครัวเรือน ( ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ )  สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง    
               
         ชื่อหมู่บ้าน    ชาย (คน) หญิง(คน) รวม (คน) ประชากรมากที่สุด จำนวน/หลัง

บ้านติดต่อ        

๗๑๗

๗๘๖

๑,๕๐๓

  ๕๕๑ (๒)

บ้านขอนแดง    

๗๖๒

๗๗๒

๑,๕๓๔

  ๕๓๑ (๓)

บ้านแหล่งควาย

๓๙๕

๓๙๑

๗๘๖

  ๒๑๙ (๑๐)

บ้านฟากนา

๕๒๔

๕๒๓

๑,๐๔๗

  ๔๖๐ (๕)

บ้านไร่ทาม

๕๐๖

๔๗๑

๙๗๗

  ๓๑๖ (๙)

บ้านนาอาน

๓๒๖

๓๔๖

๖๗๒

๑๐

  ๓๔๓ (๗)

บ้านนาซำ        

๗๖๓

๗๔๙

๑,๕๑๒

  ๖๙๙  (๑)

บ้านภูกระแต      

๘๙

๘๘

๑๗๗

๑๒

  ๑๐๘ (๑๒)

บ้านติดต่อ

๕๙๘

๖๓๑

๑,๒๒๙

  ๕๐๔ (๔)

บ้านขอนแดง

๔๐๓

๔๑๗

๘๒๐

  ๓๓๒ (๘)

บ้านฟากนา       

๔๙๖

๕๓๓

๑,๐๒๙

  ๓๖๖ (๖)

บ้านเกษตรสมบูรณ์

๓๕๑

๓๑๕

๖๖๖

๑๑

  ๒๑๖ (๑๑)

หมู่ ๗๗ (ข้อมูลไม่มีการเคลื่อนไหว)  
รวม ๕,๙๓๒ ๖,๐๒๔ ๑๑,๙๕๖   ๔,๖๔๖
                                      แสดงจำนวนประชากรแยกตามช่วงชั้นอายุ

 

26/10/2016

1532

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook