สภาพข้อมูลพื้นฐาน


 
.สภาพทั่วไป
 
.๑ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขตและเขตการปกครอง


        เทศบาลตำบลนาอาน  มีพื้นที่ทังหมดประมาณ  ๕๘.๘ตารางกิโลเมตร  หรือ ๓๖,๗๕๐ไร่ ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนาอานประมาณ  ๔๐%  เป็นภูเขา  และมีพื้นที่ราบประมาณ  ๖๐%  ของพื้นที่  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ราษฎรอาศัยอยู่และทำกินเป็นบางส่วน
    จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาอานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙  ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ที่ตั้งเลขที่  ๒๖๖ถนน  นาอาน- ฟากนา  หมู่ที่  ๖ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองเลย และห่างจากศาลากลางจังหวัดเลย  ประมาณ ๑กิโลเมตรเศษ
สภาพภูมิอากาศ ตำบลนาอาน จะมีสภาพภูมิอากาศแบบฝนตกชุกสลับแห้งแล้งในเขตร้อน ซึ่งมีลักษณะของแต่ละฤดูเด่นชัด ดังนี้

  • ฤดูร้อน                  อากาศจะร้อนจัด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม  - เดือนพฤษภาคม
  • ฤดูฝน                     ฝนตกชุกปานกลาง เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนพฤศจิกายน
  • ฤดูหนาว                อากาศจะหนาวจัด เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์
ตำบลนาอานจะร้อนที่สุดในเดือน เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย  ๒๙.๓๔ องศาเซลเซียส และต่ำที่สุดในเดือนธันวาคม โดยเฉลี่ย ๒๒.๑ องศาเซลเซียส
 
 
อาณาเขต
 
                                   เทศบาลตำบลนาอาน  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอเมืองเลย  ห่างจากอำเภอเมืองเลย  ประมาณ  ๓  กิโลเมตร
  • ด้านทิศเหนือพื้นที่อาณาเขตเทศบาลตำบลนาอาน  ติดกับตำบลกุดป่อง  ตำบลเมือง  ตำบลชัยพฤกษ์
  • ด้านทิศตะวันออกพื้นที่อาณาเขตเทศบาลตำบลนาอาน  ติดกับ  ตำบลนาดินดำ
  • ด้านทิศใต้พื้นที่อาณาเขตเทศบาลตำบลนาอาน   ติดกับ   ตำบลนาโป่ง
  • ด้านทิศตะวันตกพื้นที่อาณาเขตเทศบาลตำบลนาอาน  ติดกับ  ตำบลเสี้ยว
เขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๑๒ หมู่บ้าน จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลนาอานได้แก่

 
หมู่ที่ บ้านติดต่อ นายวีระ สมพงษ์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ บ้านขอนแดง นายสมพร เสริฐศรี เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ บ้านแหล่งควาย นายอนันต์ สิมลา เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ บ้านฟากนา นายบุญชู ทุมมาวัย เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ บ้านไร่ทาม นายอนล สิงห์สุวรรณ               เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ บ้านนาอาน นายปลัด โสมาศรี เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ บ้านนาซำ นายคำเคน พันธุ์รัตน์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ บ้านภูกระแต นางไกรษร จันทรสมุทร เป็น กำนันตำบลนาอาน
หมู่ที่ บ้านติดต่อ นายประสาท ศรีสังข์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๑๐ บ้านขอนแดง        นางจิราภรณ์ ผดุงพจน์ เป็น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่     ๑๑ บ้านฟากนา นางอังคนาง         อินทนิล เป็น     ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๑๒ บ้านเกษตรสมบูรณ์ นายชาญณรงค์ เขียนศรีอ่อน เป็น ผู้ใหญ่บ้าน

 

26/10/2016

6156

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook