ประวัติ


ประวัติตำบลนาอาน

 
นา  หมายถึง  พื้นที่ราบทำเป็นคันดินสำหรับปลูกข้าว
อาน  หมายถึง  เครื่องรับนั่งบนหลังสัตว์พาหนะ  เช่น  บนหลังม้าเรียกว่า  อานม้า  หรือเรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะเช่นนี้


             นาอาน  คงหมายถึงทุ่งนาซึ่งมีลักษณะแอ่งตรงกลางคล้ายอาน  ซึ่งเรียกว่า  นาอาน  ชื่อหมู่บ้านใกล้ทุ่งนานี้จึงถูกเรียกว่า  นาอาน    และเอาชื่อหมู่บ้านนาอานเป็นชื่อตำบลด้วย      

           มีเรื่องเล่ากันต่าง ๆ  มาว่า  มีพ่อค้าขี้ม้าคุมลูกหาบมาค้าขาย  และพักนอนที่ริมนาบ้านนาอาน  ขณะที่นอนพักผ่อนอยู่ได้ถอดอานม้าออกผึ่งแดดไว้  พ่อค้าได้มองไปพบเนินลูกหนึ่งมีลักษณะคล้ายอานม้าของตนเอง  จึงเรียกลูกหาบมาช่วยกันดูเนินลูกนั้น  ทุกคนมีความคิดเห็นตรงกันจึงได้เรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า  หมู่บ้านนาอาน  บ้านนาอานเป็นหมู่บ้านเก่าแก่กว่าทุกหมู่บ้านเมื่อแบ่งเขตการปกครองจึงได้ตั้งชื่อตามหมู่บ้านเดิม  คือตำบลนาอาน      (นายทวี  เขียนศรีอ่อน)  ตำบลนาอาน ในอดีตเป็นพื้นที่ของตำบลก้างปลา   อำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ต่อมาได้แยกมาขึ้นเป็นตำบลนาอานโดยมีศูนย์กลางของตำบล  เริ่มต้นอยู่บ้านนาอาน  มีกำนันคนแรกชื่อ นายผิว  โสกัณฑัต  เป็นกำนันคนแรก  ตำบลนาอานเป็นตำบลที่อยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเมืองเลยในสมัยนั้น  และได้จัดตั้งเป็นสภาตำบลนาอาน  โดยมี  นายวินัย  สาวิสัย  เป็นกำนัน  และได้เป็นกรรมการบริหารสภาตำบลนาอาน  และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาอานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2539  จนถึง  วันที่  17  กรกฎาคม   พ.ศ.  2551 และได้ยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลนาอานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  2551  จนถึงปัจจุบัน

26/10/2016

1905

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook