ตราสัญลักษณ์


 

Logo เทศบาล
ตราสัญญลักษณ์
 
ตราสัญลักษณ์
  
Logo เทศบาล
(ที่มาของตราสัญญาลักษณ์หน่วยงาน  มาจากสถานที่สำคัญคือ  อนุสร์สถาน พ.ต.ท.1718)
 
          ตราสัญญาลักษณ์
          เสาแต่ละต้น  หมายถึง พลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร และประชาชน
 
          กลีบดอกบัวปลายเสาหลัก หมายถึง พระพุทธศาสนาซึ่งคือความดีงามประทับใจ
 
          ฉัตร 9 ชั้น หมายถึง พระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์อันเป็นสิ่งยึดมั่นของประเทศชาติ  
 
          แผ่นจารึกชื่อผู้เสียชีวิต 8 แผ่น รอบฐานอนุสรณ์ แยกเป็น พลเรือน ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร และประชาชนทั้ง 112 นาย ด้วยคุณค่าแห่งความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของวีรชนผู้กล้าเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาตติและความสงบสุขของประชาชน จรรโลงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้คงอยู่ และเป็นอนุสรณ์เตือนใจอนุชนรุ่นหลังถึงความกล้าหาญ เสียสละควรแก่การเอาเยี่ยงอย่างสืบไป
 
          จังหวัดเลย ได้ประกอบพิธีสดุดีวีรชน พตท. 1718 ในวันที่ 26 สิงหาคม เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมความเสียสละของวีรชน จำนวน 112 นาย ที่ทำให้ชาวจังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย อยู่อย่างสงบสุขตราบเท่าทุกวันนี้

-------------

 
 
 

 

 

26/10/2016

1148

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook