ตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทางมูลนิธิฯ ได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วจำนวนกว่า 350,000 ต้น ในประเทศไทย กัมพูชา และเกาะบอร์เนียว ประเทศมาเลเซีย โดยเราจะมุ่งเน้นไปที่การปลูกฟื้นฟูป่าในแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างที่ขาดแคลนแหล่งอาหาร หรือขาดความหลากหลายทางช


ทุกๆปี ทางมูลนิธิฯ ได้ปลูกและดูแลกล้าไม้จำนวนกว่า 1,000 ต้นในแต่ละปี เพื่อที่จะขยายพื้นที่ป่าที่เป็นแนวกันชนระหว่างป่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า และพื้นที่การเกษตรของชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการปลูกเสริมป่าเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ในพื้นที่ และการสร้างทางเชื่อมป่าที่ถูกตัดขาดออกจากกันเพื่อให้ช้างป่าสามารถอพยพหรือเคลื่อนย้ายไปหาแหล่งอาหารได้ในระหว่าง

19/11/2015

564

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลนาอาน

999 หมู่ที่ 6   ตำบลนาอาน  อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 
เบอร์โทรศัพท์ 042-833514 เบอร์แฟกส์ 042-833514

http://www.naan.go.th

Facebook